ଭର୍ଟେକ୍ସ ମିକ୍ସର୍ |

  • China Manufacturer Laboratory Mini Vortex Portable Mixer

    ଚାଇନା ନିର୍ମାତା ଲାବୋରେଟୋରୀ ମିନି ଭର୍ଟେକ୍ସ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମିକ୍ସର୍ |

    ଭର୍ଟେକ୍ସ ମିକ୍ସର୍ରେ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଂରଚନାର ଗୁଣ, ଯନ୍ତ୍ରର ଛୋଟ ଆକାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, କମ୍ ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ଜ oc ବ ରସାୟନ, ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ medicine ଷଧରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଲିକ୍ୱିଡ୍-ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କଠିନ ଏବଂ କଠିନ-କଠିନ (ପାଉଡର) ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ, ଏହା ଯେକ any ଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଉଡର୍ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଏବଂ ଭର୍ଟେକ୍ସରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ମିଶ୍ରଣର ଗତି ଦ୍ରୁତ, ସମାନ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ |